Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Strona główna

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie jest jednostką organizacyjną Gminy Nieporęt. Został utworzony na mocy Zarządzenia nr 4/90 Naczelnika Gminy Nieporęt z dnia 15 maja 1990 r., zatwierdzonego Uchwałą Nr 9/XI/91 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 1991 r. jednostka została utworzona w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej. 

    Zadania własne Ośrodek realizuje ze środków finansowych Gminy, a zadania zlecone ze środków budżetu Państwa.

   Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie określa Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie z dnia 30 grudnia 2016 r.

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Informacja o naborze

🗓 Utworzono dnia 01.12.2023

Informacja o wyniku naboru

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty pracy socjalnej, do zatrudnienia została wybrana

czytaj dalej... na temat: Informacja o naborze

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

🗓 Utworzono dnia 08.11.2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nieporęt informujemy, że Gmina Nieporęt złożyła wniosek o środki na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

czytaj dalej... na temat: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Usługi opiekuńcze

🗓 Utworzono dnia 08.11.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie poszukuje realizatora usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia.

czytaj dalej... na temat: Usługi opiekuńcze

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Badanie zapotrzebowania na usługę.

🗓 Utworzono dnia 06.11.2023

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2024 Badanie zapotrzebowania na usługę Gmina Nieporęt rozważa możliwość przystąpienia w roku 2024 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Mając na...

czytaj dalej... na temat: "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Badanie zapotrzebowania na usługę.

Nowa wysokość świadczenia wychowawczego

🗓 Utworzono dnia 23.10.2023

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 12.10.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zaprasza do udziału w rekrutacji na wolne stanowisko: od pracownika socjalnego do specjalisty pracy socjalnej.

Ostateczna nazwa stanowiska zależna będzie od doświadczenia i kwalifikacji kandydata.

Termin przesyłania dokumentów mija 27 października 2023 roku godz. 15.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 29.09.2023

Szanowni Państwo

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie, informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna:

1. specjalny zasiłek opiekuńczy: Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących te kwestię opisane zostały w punkcie c niniejszej informacji.

2. świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach: Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 28.08.2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gmina Nieporęt- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie planuje po raz pierwszy przystąpienie do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie Panią Magdaleną Szymankiewicz tel. 698 613 732, kancelaria@gops-nieporet.pl w terminie do 06.09.2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym Adresatów Programu:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 25.08.2023

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Po wejściu w życie nowych regulacji zmianie ulegnie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Okres pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) uznawanego za legalny zostanie przedłużony do 4 marca 2024r. Data ta pokrywa się z zakończeniem przedłużonego okresu, w jakim państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają obywatelom Ukrainy ochronę czasową.

Ponadto, do art. 2 wspomnianej ustawy dodane zostaną nowe ustępy 10 i 11, które dodatkowo przedłużą okres uznawanego za legalny pobytu:

• do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:

1. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;

2. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;

3. osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

• do 30 września 2024 r. w przypadku:

1. osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 19.07.2023

Gmina Nieporęt zawarła umowę z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na prowadzenie punktu wydawania pomocy żywnościowej i rzeczowej dla mieszkańców Gminy Nieporęt.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kierowana jest do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafi do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza następującego kryterium dochodowego:

• 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

• 1 410 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia proszone są o osobiste zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie (Pl. Wolności 2a) celem uzyskania odpowiedniego skierowania.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 16.06.2023

Uwaga !

Wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin ważności będzie upływał po 6 sierpnia br., nie będą już wydłużane z mocy prawa.

Taki termin wynika z ogłoszenia ustawy z 9 marca 2023 r. zmianie ustawy o ochronie konkurencji i oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852). Jej art. 10 przewiduje uchylenie art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), czyli specustawy covidowej. To na podstawie tego przepisu orzeczenia, które straciły ważność w ciągu 90 dni przed 8 marca 2020 r. lub po tej dacie, cały czas obowiązują – aż do upływu 60 dni od dnia uchylenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 07.04.2023

UWAGA!!! 

W dniu 11.04.2023r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Nieporęcie nie będzie funkcjonowała strona internetowa oraz inne skrzynki odbiorcze, spowodowane jest to konserwacją systemu informatycznego.

Za utrudnienia przepraszamy!

Kierownik GOPS Nieporęt, Anna Radlak

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 03.03.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje, iż można składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT: gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

OGŁOSZENIE

🗓 Utworzono dnia 21.02.2023

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nieporęcie zatrudni na umowę o pracę pracownika socjalnego. Kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022r. poz. 1, 66, 1079, 1692 ze zm.)

Oferty prosimy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem Plac Wolności 2A, 05-126 Nieporęt osobiście lub przesłać pocztą pod w/w adres z dopiskiem: pracownik socjalny. Oferta obowiązuję do odwołania.

czytaj dalej... na temat: OGŁOSZENIE

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny