Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Strona główna

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie jest jednostką organizacyjną Gminy Nieporęt. Został utworzony na mocy Zarządzenia nr 4/90 Naczelnika Gminy Nieporęt z dnia 15 maja 1990 r., zatwierdzonego Uchwałą Nr 9/XI/91 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 1991 r. jednostka została utworzona w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej. 

    Zadania własne Ośrodek realizuje ze środków finansowych Gminy, a zadania zlecone ze środków budżetu Państwa.

   Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie określa Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie z dnia 30 grudnia 2016 r.

AKTUALNOŚCI, strona 1:

DODATEK ELEKTRYCZNY

🗓 Utworzono dnia 01.12.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje, iż od dnia 1 grudnia 2022r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB. We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Wnioski należy składać do 1 lutego 2023r.

czytaj dalej... na temat: DODATEK ELEKTRYCZNY

Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

🗓 Utworzono dnia 25.11.2022

Muzyczne spotkania z wojskiem

🗓 Utworzono dnia 25.11.2022

DODATEK WĘGLOWY - WAŻNE INFORMACJE

🗓 Utworzono dnia 06.10.2022

Zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy (np. w nowo wybudowanym budynku bądź w przypadku nowego źródła w już istniejącym budynku)  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

czytaj dalej... na temat: DODATEK WĘGLOWY - WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 27.09.2022

Od 23 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz. U. 2022 poz. 1967).

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 18.08.2022

Od 18 sierpnia 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692).

Wnioski można pobrać drogą elektroniczną ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub w Ośrodku.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 03.08.2022

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ust. 1 wnioski o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia terminu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpatrzenia.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 11.07.2022

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Chodzi o wnioski, które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022r., czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy, należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 15 lipca 2022r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane (należy pozostawić bez rozpatrzenia).

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

🗓 Utworzono dnia 31.03.2022

Szanowni Państwo.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie możliwe jest składanie wniosków na jednorazowe świadczenie pienięzne w wysokości 300zł na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojny na terytorium tego państwa. To wsparcie finansowe jest przeznaczone na utrzymanie a przede wszystkim pokrycie kosztów związanych z  zakupem żywności, odzieży czy leków.

Wniosek składa każda dorosła osoba, na nieletnie dzieci, wniosek składa matka ojciec opiekun prawny. Warunkiem koniecznym jest posiadanie nr PESEL UKR przyznanego w oparciu o w/w ustawę oraz przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022r poz.583 ze zm.)

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP  z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni. Wniosek oraz załączniki można złożyć  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

czytaj dalej... na temat: POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 28.06.2022

Informujemy, iż od dnia 01/06/2022 r. ZUS w pełni przejmuje obsługę programu Rodzina 500+.
 

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

WAŻNE INFORMACJE

🗓 Utworzono dnia 16.03.2022

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje,że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. poz. 583 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art.1.ust.2.,pomoc udzielana jest Uchodźcom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

czytaj dalej... na temat: WAŻNE INFORMACJE

Informacja

🗓 Utworzono dnia 05.05.2022

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie realizuje do 31.12.2022r. Powiatowy Program Opieki Wytchnieniowej w formie 14 dniowego pobytu całodobowego dla 10 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie powiatu legionowskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni DPS "Kombatant" pod nr tel. 22 7664501 lub 22 7664507.

czytaj dalej... na temat: Informacja

Nabór na stanowisko - Podinspektora ds. świadczeń i kancelarii

🗓 Utworzono dnia 03.03.2022

Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko - Podinspektora ds. świadczeń i kancelarii

Ogłoszenie o naborze w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej

czytaj dalej... na temat: Nabór na stanowisko - Podinspektora ds. świadczeń i kancelarii

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 29.04.2022

 

logotypy

Szanowni Państwo,

informujemy,że Gminny Ośrodek Pmocy Społecznej w Nieporęcie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościową 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego Podprogramie 2021

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny