Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Strona główna

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie jest jednostką organizacyjną Gminy Nieporęt. Został utworzony na mocy Zarządzenia nr 4/90 Naczelnika Gminy Nieporęt z dnia 15 maja 1990 r., zatwierdzonego Uchwałą Nr 9/XI/91 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 1991 r. jednostka została utworzona w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej. 

    Zadania własne Ośrodek realizuje ze środków finansowych Gminy, a zadania zlecone ze środków budżetu Państwa.

Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie określa Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr DAO.021-4/24 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie z dnia 13 lutego 2024r. 

AKTUALNOŚCI, strona 4:

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 03.03.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje, iż można składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT: gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

OGŁOSZENIE

🗓 Utworzono dnia 21.02.2023

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Nieporęcie zatrudni na umowę o pracę pracownika socjalnego. Kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022r. poz. 1, 66, 1079, 1692 ze zm.)

Oferty prosimy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem Plac Wolności 2A, 05-126 Nieporęt osobiście lub przesłać pocztą pod w/w adres z dopiskiem: pracownik socjalny. Oferta obowiązuję do odwołania.

czytaj dalej... na temat: OGŁOSZENIE

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 15.02.2023

!!! WAŻNE INFORMACJE !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje o zmianie adresu poczty elektronicznej:

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

Nabór na stanowisko - Podinspektora ds. świadczeń i kancelarii

🗓 Utworzono dnia 07.02.2023

Ogłoszenie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko - Podinspektora ds. świadczeń i kancelarii Ogłoszenie o naborze w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej  

czytaj dalej... na temat: Nabór na stanowisko - Podinspektora ds. świadczeń i kancelarii

DODATEK ELEKTRYCZNY

🗓 Utworzono dnia 01.12.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie informuje, iż od dnia 1 grudnia 2022r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB. We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Wnioski należy składać do 1 lutego 2023r.

czytaj dalej... na temat: DODATEK ELEKTRYCZNY

Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy

🗓 Utworzono dnia 25.11.2022

Muzyczne spotkania z wojskiem

🗓 Utworzono dnia 25.11.2022

DODATEK WĘGLOWY - WAŻNE INFORMACJE

🗓 Utworzono dnia 06.10.2022

Zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy (np. w nowo wybudowanym budynku bądź w przypadku nowego źródła w już istniejącym budynku)  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

czytaj dalej... na temat: DODATEK WĘGLOWY - WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 27.09.2022

Od 23 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz. U. 2022 poz. 1967).

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

🗓 Utworzono dnia 18.08.2022

Od 18 sierpnia 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692).

Wnioski można pobrać drogą elektroniczną ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub w Ośrodku.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny