Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

REGULACJE

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że: 

- Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.  
- Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1  ustawy o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111)
 

Gospodarstwo domowe tworzą
- osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo 
- osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 
 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: 
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie  od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; 
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia  1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. 
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o: 
-rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe; 
- gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
- imię i nazwisko; 
- numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
-adres miejsca zamieszkania; 
- adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada. 
W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 
 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia dostępne pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1713
 

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach  i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001565/O/D20201565.pdf  

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny