Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GOPS w Nieporęcie: www.gops-nieporet.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2018 r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2020 r. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak zdefiniowanych opisów alternatywnych dla obrazów pełniących funkcję inną niż dekoracyjna - w witrynie występują obrazy nie posiadające opisu alternatywnego, lub opis jest pusty;
 • brak możliwości zmiany odstępów między znakami, tzw. "letter spacing" do formy przewidzianej w standardzie WCAG 2.1.
 • niektóre dokumenty opublikowane jako załącznik do treści strony pozostają w formie nieodczytywalnej maszynowo
 • cel odnośnika - nie wszystkie elementy w witrynie pełniące funkcję nawigacyjną posiadają informację o przeznaczeniu elementu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-13

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Akcess-Net FH-U Cezary Małota.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Wyrzykowska, e-mail: kancelaria@gops-nieporet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 490 43 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - adres: Jak zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie:   
Plac Wolności 2A, 05-126 Nieporęt.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście, wspólne z wejściem do Banku Spółdzielczego od ulicy Plac Wolności 2A.
 • Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi wejściowe usytuowane są na równi z chodnikiem.
 • Ośrodek usytuowany jest na pierwszym piętrze, wejście tylko po schodach, brak windy dla osób niepełnosprawnych. Możliwy jest kontakt z pracownikiem zatrudnionym w Ośrodku po uprzednim poinformowaniu pracownika telefonicznie 22 490 43 41 lub 666 525 328 (pracownik schodzi na parter do osoby wymagającej pomocy).
 • Wszystkie działy Ośrodka dostępne są dla osób sprawnych fizycznie, które mogą wejść po schodach. Brak dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 
Do budynku i siedziby Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana na niebiesko), jest w całości dostosowane.
 
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla rodziny z dziećmi. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana na pomarańczowo), jest w całości dostosowane.
 
Inne informacje
 
Dojazd do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie:
 •     autobusami ZTM numer 735 oraz 705 - (przystanek po obu stronach ulicy Jana Kazimierza, blisko Urzędu; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami,
 •     autobusami linii L-31 (przystanek przy Plac Wolności),
 •     samochodem ulicą Jana Kazimierza, ulicą Plac Wolności.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie uprzejmie informuje, że Osoby ze szczególnymi potrzebami, w związku z aktualnym brakiem możliwości dostosowania budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie dostępności architektonicznej oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr tel. 22 490 43 41 lub tel. kom. 666 252 328.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Koordynator dostępności
 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie powołano gminnego koordynatora do spraw dostępności.
Koordynator dostępności: Emilia Wyrzykowska telefon kontaktowy 22 490 43 41, kancelaria@gops-nieporet.pl
 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny