Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Kryterium dochodowe

  1. Ważnym kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego jest dochód gospodarstwa domowego. Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek nie przekracza:

175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

  1. Pułap dochodu uzależniony jest od kwoty najniższej emerytury- od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł.

    Przeliczając:

  2. w gospodarstwie jednoosobowym - 175% dochodu stanowi kwotę 1925 zł

  3. w gospodarstwie wieloosobowym - 125% dochodu stanowi kwotę 1375 zł.

 

  1. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 Za dochód uważa się wszelkie przychody - po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

  1. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 Do dochodu nie wlicza się:

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

dodatków dla sierot zupełnych,

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

pomocy w zakresie dożywiania,

zasiłków pielęgnacyjnych,

zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

dodatku mieszkaniowego,

dodatku energetycznego,

zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,

świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220),

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60),

oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny