Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 

  1. obywatelom polskim,

  2. cudzoziemcom:

 

a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

b) przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach,

c) przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 

3). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust.1,

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy,

w którym otrzymują świadczenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

4).Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia

przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł ( od 01 października 2019 r. wynosi 800 zł)

5). Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny