Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 

  1. obywatelom polskim,

  2. cudzoziemcom:

 

a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

b) przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach,

c) przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 

3). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust.1,

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy,

w którym otrzymują świadczenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

4).Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia

przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł ( od 01 października 2019 r. wynosi 800 zł)

5). Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny