Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Praca

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie Ogłasza nabór na stanowisko psychologa

Warunki współpracy: umowa zlecenie na okres od zawarcia umowy do 31.12.2024 r. (obejmująca przeprowadzenie 16h miesięcznie indywidualnych spotkań i konsultacji). Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• Wsparcie i poradnictwo na rzecz klientów Ośrodka.

• Diagnozowanie potrzeb i problemów indywidualnych klientów, dorosłych i dzieci.

• Współpraca z pracownikami Ośrodka w procesie diagnozowania, konstruowania pla- nów pomocy oraz pism dotyczących osób objętych wsparciem.

• Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych zadań (np. prowadzenie kart konsultacji, dziennika konsultacji).

Wymagania niezbędne:

• Wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu psychologa

• Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa minimum pół roku,

• Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu- blicznych,

• Posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie w zakresie pracy z rodziną w szczególności z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami)

• mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii potwierdzona certyfikatami (zaświadczeniami);

• wiedza na temat metodyki uczenia dorosłych;

• umiejętność współpracy;

• umiejętność skutecznej komunikacji;

• umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej;

• umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych

• umiejętności trenerskie,

Miejsce pracy:

Praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie, w godzinach pracy Ośrodka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

• Życiorys (CV)

• List motywacyjny

• Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje

• Dokumenty potwierdzające staż pracy

• Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

• Podpisana odręcznie klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo- wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.”

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt, za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko psychologa” lub na elektroniczną skrzynkę ePUAP: GOPSnieporet/skrytkaESP w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu dokumentacji). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub oferty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Nieporęt, dn. 24.01.2024 r.

Dyrektor GOPS Nieporęt /Katarzyna Skwarska/

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie

Ogłasza nabór na stanowisko psychologa

Warunki współpracy: umowa zlecenie na okres od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (obejmująca przeprowadzenie 16h miesięcznie indywidualnych spotkań i konsultacji).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• Wsparcie i poradnictwo na rzecz klientów Ośrodka.

• Diagnozowanie potrzeb i problemów indywidualnych klientów, dorosłych i dzieci.

• Współpraca z pracownikami Ośrodka w procesie diagnozowania, konstruowania pla- nów pomocy oraz pism dotyczących osób objętych wsparciem.

• Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych zadań (np. prowadzenie kart konsultacji, dziennika konsultacji).

Wymagania niezbędne:

• Wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu psychologa

• Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa minimum pół roku,

• Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu- blicznych,

• Posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie w zakresie pracy z rodziną w szczególności z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku psychologa poświadczony stosownymi dokumentami)

• mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii potwierdzona certyfikatami (zaświadczeniami);

• wiedza na temat metodyki uczenia dorosłych;

• umiejętność współpracy;

• umiejętność skutecznej komunikacji;

• umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej;

• umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych

• umiejętności trenerskie,

Miejsce pracy: Praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie, w godzinach pracy Ośrodka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

• Życiorys (CV)

• List motywacyjny

• Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje

• Dokumenty potwierdzające staż pracy

• Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksual- nym z dostępem ograniczonym

• Podpisana odręcznie klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo- wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.”

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt, za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko psychologa” lub na elektroniczną skrzynkę ePUAP: GOPSnieporet/skrytkaESP w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu dokumentacji).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub oferty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Nieporęt, dn. 08.12.2023 r.

Kierownik GOPS Nieporęt

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie Ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pracownik socjalny, Starszy pracownik socjalny lub Specjalista pracy socjalnej

Wymiar : 1 etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę.

I. Wymagania obowiązkowe:

1. Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o rentach i emeryturach z FUS, kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych tj.:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) prawo jazdy kat B oraz samochód do jazd lokalnych w celach służbowych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także jej zawieszenia lub ograniczenia (nawet w przeszłości);

2. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

3. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej;

4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;

5. wysoki poziom empatii i przestrzeganie etyki zawodowej;

6. umiejętność komunikowania się z interesantami, w tym także nastawionych roszczeniowo zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie;

7. umiejętność redagowania pism urzędowych i praktycznego stosowania przepisów prawa;

8. dobra organizacja pracy oraz wysoki poziom zaangażowania;

9.odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, życzliwość, systematyczność i otwartość na zmiany.

III. Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje m.in.:

1. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

2. obsługa klienta poprzez udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;

3. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form wsparcia w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;

4. sporządzanie pism do sądów, policji, PCPR, szkół i innych instytucji współpracujących;

5. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7. praca socjalna w szczególności z osobami i rodzinami znajdującymi się w różnego rodzaju kryzysach, doświadczającymi przemocy domowej i osobami bezrobotnymi;

8. prowadzenie działań osłonowych w sytuacji zagrożenia przemocą domową w formie motywowania do podjęcia zmian i monitoringu sytuacji pod kątem bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, we współpracy z innymi pracownikami socjalnymi w zakresie zapewniania niezbędnych potrzeb;

9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

10. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;

11. zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania;

12. Obsługa programu TT Pomoc w szczególności:

a) wprowadzanie danych osób i rodzin korzystających pomocy społecznej oraz aktualizowanie tych danych tj. wniosków, prac socjalnych, poradnictwa, wywiadów środowiskowych, danych o orzeczeniach o niepełnosprawności itp.;

13. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi i wspierania rodzin;

14. kierowanie się zasadami etyki zawodowej i zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

15. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność;

16. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

17. przyznawanie świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych z pomocy społecznej;

18. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Teren w granicach administracyjnych Gminy Nieporęt i siedziba główna GOPS przy ul. Plac Wolności 2a w Nieporęcie, pierwsze piętro, bez windy.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą w terenie na obszarze Gminy Nieporęt oraz przy komputerze. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe urządzenia biurowe przystosowane dla przeciętnego pracownika. Na stanowisku pracy brak jest jakichkolwiek specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe oświetlenie budynkowe spełniające normy pracy biurowej.

Godziny pracy: poniedziałek- piątek 8:00 -16:00.

Pracodawca prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

V. Wymagane dokumenty:

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie lub elektronicznie).

4. Podpisane oświadczenie o:

1) pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

2) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub nieumyślne, przestępstwa skarbowe;

3) o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

4) wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt, za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” lub na elektroniczną skrzynkę ePUAP: GOPSnieporet/skrytkaESP w terminie do dnia 20 GRUDNIA 2023 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu dokumentacji).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub oferty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.

2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście, aplikacje nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru.

5. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Nieporęt, dn. 01.12.2023 r.

Kierownik GOPS Nieporęt /Katarzyna Skwarska/

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny