Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Kierowanie do DPS

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące na co dzień samodzielnie funkcjonować i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy ze strony miejscowych instytucji i pomocy rodziny.

Ze względu na rodzaj choroby oraz wiek domy pomocy dzielą się na następujące typy dla:

1. osób w podeszłym wieku

2. osób przewlekle somatycznie chorych

3. osób przewlekle psychicznie chorych

4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

5. osób dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

6. osób niepełnosprawnych fizycznie

7. osób uzależnionych od alkoholu


 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej

- zaświadczenie lekarza internisty o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w DPS

- zaświadczenie innych lekarzy specjalistów o ile lekarz pierwszego kontaktu uzna to za konieczne

- pisemna zgoda wnioskodawcy o na umieszczenie w DPS

(niezbędne druki dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej)


w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych

  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,

  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

     

Odpłatność :

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w danym domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu
Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, poza mieszkańcami placówki, zobowiązani są także w pierwszej kolejności: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) przed wstępnymi (ojciec, matka, dziadek, babka, itd), osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku skierowania członka rodziny do domu pomocy społecznej spoczywa w pierwszej kolejności na wskazanych w przepisach krewnych, przed gminą. Opłaty te mogą wnosić także osoby wyżej nie wymienione (na podstawie odrębnej umowy).

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wydłuża (co najmniej ponad 3 miesiące) na taką osobę kieruje się na jej wniosek do DPS tego samego typu jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w której przewidywany termin oczekiwania na miejsce jest krótszy niż 3 miesiące.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – zawiadamia się prokuratora.


 

Procedury:

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.


Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego


 

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny