Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nieporęt
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

W Gminie Nieporęt funkcjonuje powołany w roku 2011 przez Wójta Gminy Nieporęt Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie działań poszczególnych podmiotów zaangażowanych w procedurę „Niebieskiej Karty”. Informacja o podejrzeniu przemocy w rodzinie jest przekazywana do przedstawicieli służb, którzy bezpośrednio będą pracować z rodziną: dzielnicowy, pracownik socjalny, psycholog/pedagog szkolny, kurator, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciel służby zdrowia itp.

W pierwszej kolejności podejmują oni działania wynikające z ich kompetencji i możliwości, dlatego zbierają od rodziny informacje niezbędne do dostosowane form pomocy, jakiej mogą udzielić. Po zebraniu informacji ustalany jest plan działania współpracy poszczególnych służb.

W indywidualnych przypadkach Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

 • zatrzymanie przemocy w rodzinie

 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny

 • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie

 • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki i konsekwencje stosowania przemocy

 • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli

 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z doświadczania przemocy

 • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, o czym szerzej w zakładce Procedura „Niebieskiej Karty”.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Aneta Wrzosek pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Podstawy prawne działania Zespołu

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”,

 • Uchwała Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

 • Uchwała Nr XXII/21/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt na lata 2016-2019,

 • Zarządzenie Nr 376/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalania składu Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny