Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz.2230 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/65/2007 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2007 r.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Nieporęt znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto (kryterium dochodowe określa art. 8 ust.1 ptk 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Stypendium szkolne nie przysługuje dziecku uczęszczającemu do tzw. „ zerówki”.

Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej uwzględniane są następujące okoliczności:

1. Występowanie bezrobocia w rodzinie,

2. Obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie,

3. Występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby,

4. Wielodzietność w rodzinie,

5. Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6. Występowanie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii,

7. Niepełność rodziny (sierota, półsierota, osoba samotnie wychowująca dzieci),

8. Wystąpienie zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne przyznawane jest na:

1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2. wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku należy dołączyć:

1. stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2. w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;

3. zaświadczenie ze szkoły o spełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z § 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt, stypendium szkolne może być udzielone uprawnionemu w następującej formie

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującym:

a) zakup podręczników szkolnych, encyklopedii, słowników, lektur i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;

b) zakup pomocy dydaktycznych, w tym edukacyjnych programów komputerowych;

c) zakup wyposażenia osobistego związanego bezpośrednio z realizacją procesu dydaktycznego, w szczególności: zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów;

d) zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia, w tym wyposażenia niezbędnego do nauki zawodu;

e) zakup stroju sportowego (obuwia i odzieży, które będą wykorzystywane przez ucznia na zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę), innego wyposażenia wymaganego przez szkołę;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:

a) wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, biwakach i obozach, wyjazdach do kina, teatru i w koncertach organizowanych przez szkołę (z wyłączeniem okresu wakacji);

b) nauki języków obcych, informatyki;

c) zajęć sportowych, w tym zajęć na basenie;

d) zajęć artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, tanecznych itp.;

e) innych zajęć edukacyjnych wynikających z zainteresowań ucznia;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania: kosztów dojazdu do i ze szkoły, zakwaterowania oraz opłaty za szkołę – w przypadku uprawnionych pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych oraz kolegiach;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Nieporęt uzna, że udzielenie stypendium szkolnego w formach wymienionych w pkt.1-3 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendia będą wypłacane na podstawie oryginalnych, imiennych faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawionych na wnioskodawcę.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny