Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Stypendium szkolne

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

- uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm

lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla młodzieży

i dla dorosłych, słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

- słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankowie publ9icznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- dziecku uczęszczającemu do „ ZERÓWKI”,

 

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 529 zł. Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać:

- W okresie od 1 – 15 września każdego roku szkolnego,

- W przypadku słuchaczy kolegium od 1 do 15 października.

Do wniosku należy dołączyć: dokumenty potwierdzające dochód rodziny uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny