Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Dodatki do zasiłku rodzinnego

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

przyznawane są tylko wtedy jeżeli wnioskodawca kwalifikuje się do zasiłku rodzinnego

 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jednorazowo, w wysokości 1000 zł/netto. Dodatek przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 24 miesięcy kalendarzowych,

2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł/netto miesięcznie.


 

3.Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców z następujących powodów: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

Kwota dodatku wynosi miesięcznie:

1) 193 zł/netto na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł/netto na wszystkie dzieci.

2) 273 zł/netto na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 546 zł/netto na wszystkie dzieci.

·

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Dodatek przysługuje w wysokości 95 zł/netto miesięcznie matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kwota dodatku wynosi miesięcznie 90 zł/netto na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł/netto na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek przysługuje raz w roku w wysokość 100 zł/netto.

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


 

7.Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, w wysokości:

1) 113 zł/netto miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

2) 69 zł/netto miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.


 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

 

1) Zaświadczenie z Zakładu Pracy o okresie zatrudnienia oraz dokładnym terminem udzielonego urlopu wychowawczego.

 

 

 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA:

 

1) Odpis aktu zgonu rodzica dziecka.

2) Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nie

znany

3). Prawomocny wyrok Sądowy oddalający powództwo o alimenty.

 

 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO:

 

1). Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO:

 

1) Zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej.

 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:

 

1). Dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie.

2). Zaświadczenie ze szkoły.

 

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

1) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką

medyczną do porodu wystawione przez lekarza ginekologa lub położną.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny