Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Dodatki do zasiłku rodzinnego

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

przyznawane są tylko wtedy jeżeli wnioskodawca kwalifikuje się do zasiłku rodzinnego

 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jednorazowo, w wysokości 1000 zł/netto. Dodatek przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 24 miesięcy kalendarzowych,

2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł/netto miesięcznie.


 

3.Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców z następujących powodów: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

Kwota dodatku wynosi miesięcznie:

1) 193 zł/netto na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł/netto na wszystkie dzieci.

2) 273 zł/netto na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 546 zł/netto na wszystkie dzieci.

·

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Dodatek przysługuje w wysokości 95 zł/netto miesięcznie matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kwota dodatku wynosi miesięcznie 90 zł/netto na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł/netto na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek przysługuje raz w roku w wysokość 100 zł/netto.

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


 

7.Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, w wysokości:

1) 113 zł/netto miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

2) 69 zł/netto miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.


 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

 

1) Zaświadczenie z Zakładu Pracy o okresie zatrudnienia oraz dokładnym terminem udzielonego urlopu wychowawczego.

 

 

 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA:

 

1) Odpis aktu zgonu rodzica dziecka.

2) Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nie

znany

3). Prawomocny wyrok Sądowy oddalający powództwo o alimenty.

 

 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO:

 

1). Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO:

 

1) Zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej.

 

DODATKOWO PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:

 

1). Dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie.

2). Zaświadczenie ze szkoły.

 

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

1) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką

medyczną do porodu wystawione przez lekarza ginekologa lub położną.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny