Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia wychowawcze przysługują na podstawie ustawy z dnia

11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Kto otrzyma świadczenie?

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.


Kto wypłaca świadczenie?

Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizuje wojewoda mazowiecki. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Czy każda rodzina może otrzymać wsparcie?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Może otrzymać je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Taki rodzic zobowiązany jest jednak przedstawić informację o tym, że otrzymuje na dziecko alimenty lub, że wystąpił o ich ustalenie. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką naprzemienną nad dzieckiem.

 

Jak załatwić formalności?

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres zasiłkowy – od 1 października danego roku do 30 września nastepnego roku.. Wniosek należy złożyc w formie elektronicznej lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego.

W przypadku skladania wniosku na pierwsze lub jedyne dziecko do wniosku należy dołączyć także:

* oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

* zaświadczenie z Urzędu Sakrbowego o dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeżeli osoba składająca wniosek lub członkowie rodziny osiągnęli taki dochód, * dokumenty potwierdzające utratę i uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej.


Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosi 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres należy składać od 1 lipca w formie elektronicznej i od 1 sierpnia danego roku w formie papierowej.


Rodzina 500+” w UE

Jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny