Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

Badania lekarskie

Nieporęt, dn. 09.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 2023 r., poz. 607).

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nieporęt/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 2a 05-126 Nieporęt e-mail: kancelaria@gops-nieporet.pl

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą: "Opieka profilaktyczna nad pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie”.

Gmina Nieporęt- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 złotych netto tj. bez podatku VAT, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.).

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie, obejmujących badania wstępne, okresowe i kontrolne wraz z wydaniem orzeczenia.

2. Zakres usług profilaktyki zdrowotnej obejmuje świadczenia, do których zapewnienia Zleceniodawca jest zobowiązany na podstawie Kodeksu pracy i ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 607) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności:

-badania wstępne,

-badania okresowe,

-badania kontrolne,

-konsultacje okulistyczne,

-konsultacje laryngologiczne,

-konsultacje neurologiczne,

-badania RTG,

-morfologia krwi, OB,

-mocz badanie ogólne,

-glukoza,

- badania psychotechniczne – kierowca samochód kat. B,

- badania wysokościowe do 3 m,

- ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy.

3. Liczba pracowników objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2024 r. wyniesie ok. 4 osoby (badania okresowe- 2 osoby, badania wstępne - 2 osoby).

4. Podana w punkcie 3 liczba osób podlagająca badaniom jest liczbą szacunkową. Wykonawca składający ofertę wyraża gotowość zrealizowania większej liczby badań (o ile zaistnieje taka konieczność), stosując cenę przedstawioną w ofercie. W przypadku zrealizowania mniejszej liczby usług Wykonawca nie będzie występował z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego. W takim przypadku ceny również pozostaną bez zmian.

5. Podstawą udzielenia świadczenia stanowi imienne skierowanie opatrzone datą i pieczęcią Zamawiającego, wystawione przez upoważnionego pracownika.

6. Badania zakończone zostaną wydaniem orzeczenia lekarskiego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań stanowiących przedmiot zapytania ofertowego w czasie nie dłuższym niż pięć dni roboczych.

8. Badania wykonywane będą przez wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca musi dysponować personelem zdolnym do terminowego wykonania zamówienia w zakresie posiadanych uprawnień.

9. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę po przeprowadzonych badaniach, po zakończonym miesiącu. Do faktury Wykonawca załączy wykaz przebadanych osób.

10. Ze względów organizacyjnych wynikających z miejsca zatrudnienia pracowników Zamawiający wymaga, aby placówka medyczna lub laboratorium realizujące przedmiot zamówienia znajdowała/y się na terenie Gminy Nieporęt lub w maksymalnej odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego. Wymóg ten dotyczy również placówek medycznych lub laboratoriów osób trzecich (partnerów medycznych) zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca usług będących przedmiotem zamówienia musi posiadać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności leczniczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991).

2. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopi opłaconej polisy, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866). W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż termin obowiązywania umowy, Wykonawca obowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kopii kolejnych opłaconych polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia.

3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Oferent przekaże Zamawiającemu informację o dniach przyjęć lekarza medycyny pracy oraz o miejscu wykonywania badań lekarskich.

III. Kryterium oceny ofert:

1. kryterium oceny ofert stanowi cena – 100%. C min Pi = --------------------------- x 100 Ci i – numer ocenianej oferty Pi – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie Cmin – najniższa cena brutto oferty spośród ważnych ofert Ci – cena brutto ocenianej oferty

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która zawiera najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia.

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia we wskazanym przez siebie terminie ofert dodatkowych.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie.

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik, musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim i być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r. roku do godz. 15.00. w biurze GOPS Nieporęt ul. Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt, w zamkniętej i opisanej kopercie tj. - dane oferenta i nazwa zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia: 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

V. Informacje o rozstrzygnięciu:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zawiadomi o wyniku postępowania.

2. GOPS Nieporęt zastrzega sobie prawo wycofania niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia, w każdym momencie postępowania, bez podania przyczyn.

3. Ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania upoważniona jest Lidia Szymańska, email: ksiegowosc@gops-nieporet.pl tel. 22 490-43-41.

Załączniki: 1. Formularz ofertowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny