Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

komputery

Nieporęt, dn. 18.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nieporęt/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 2a 05-126 Nieporęt e-mail: kancelaria@gops-nieporet.pl

Gmina Nieporęt- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 złotych netto tj. bez podatku VAT, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.).

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

2. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z wymaganymi i zalecanymi przez producenta oprogramowania, nie budzącymi wątpliwości, dokumentami potwierdzającymi legalność oprogramowania.

3. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności.

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie minimalne parametry określone w specyfikacji.

II. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia:

▪ wypełnionego formularza „Oferty”, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

▪ wypełnionego „Formularza cenowego” będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

▪ pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

III. Kryteria wyboru ofert:

cena - 100%

IV. Opis przygotowania oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4. Klauzula RODO - Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne stanowi załącznik do zapytania.

5. Ofertę (wg załączonego poniżej wzoru), należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej na adres: kancelaria@gops-nieporet.pl do dnia 31 października 2023 r. do godz. 14:00. Dokumenty wymagające podpisu (formularz oferty, formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym. W tytule wiadomości należy umieścić dopisek: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 2023”.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny