Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Nieporęt

posiłki

Nieporęt, dnia 18 grudnia 2024 r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605).

I. Zamawiający:

Gmina Nieporęt z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, NIP 536-17-65-293, REGON 013270519 w imieniu i na rzecz którego działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie z siedzibą ul. Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, ugotowanie i dostarczenie posiłków w formie zupy 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) oraz 2 razy w tygodniu pierwszego dania (wtorki, czwartki) dla 15 osób dorosłych wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie przez 5 dni w tygodniu w okresie od podpisania umowy do 31.12.2024 r.

2. Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. O liczbie posiłków Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego telefonicznie najpóźniej w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz. 9.00.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza modyfikację zamówienia w zakresie liczby dni dostaw, składu posiłku, rodzaju diety.

4. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

5. Posiłki Wykonawca dostarczy pod adresy wskazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie, w opakowaniach jednorazowych, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.

6. Godzina dostarczenia posiłków: od 11.00 do godz. 14.00.

7. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

8. Posiłki powinny być różnorodne, niepowtarzalne w ciągu kolejnych 5 dni. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadać aktualne terminy ważności.

9. Posiłki powinny być przygotowane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r., poz. 1448) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

10. Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Gramatura posiłku (zupy) po obróbce termicznej powinna wynosić nie mniej niż 500 ml z wkładką mięsną. Natomiast drugie danie składa się z porcji mięsnej lub sosu mięsnego w ilości 100 g mięsa po przetworzeniu, węglowodanów :do wyboru ziemniaki, ryż, kasza, makaron w ilości 200 g po przetworzeniu, surówka lub gotowane warzywa w ilości 100 g po przetworzeniu.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, by Wykonawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) podjął się przygotowania posiłku w oparciu o szczególne preferencje beneficjenta Ośrodka wynikające przede wszystkim ze stanu jego zdrowia, tj. w przypadku osób u których stwierdzono konieczność stosowania określonego żywienia, w tym: cukrzycy, alergicy, osoby z nietolerancją laktozy lub glutenu itp.

12. W trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i jakość zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.

13. Podana w ofercie cena za dostarczenie 1 posiłku musi zawierać wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem oraz dostarczeniem pod wskazany przez Zamawiającego adres, w tym także koszty transportu oraz opakowań, sztućców jednorazowych.

14. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za posiłek w formie gorącej zupy oraz za drugie danie wraz z dowozem (zgodnie ze złożoną ofertą).

15. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP.

16. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki w spełniającej wymogi sanitarne kuchni.

17. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec organów kontroli (stacji sanitarno – epidemiologicznej, PIP, BHP) w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. w zakresie jakości produktów i przygotowania posiłków w zakresie wymagań higieniczno – sanitarnych.

18. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających przygotowanie i wydanie posiłków, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości, z innych źródeł.

19. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, bez udziału Podwykonawcy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

a) przedstawią aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowaną działalność gastronomiczną,

b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia. Wykonawca, przedłoży oświadczenie (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wymagane dokumenty:

a) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

b) W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

c) W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.

d) Pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Ocena złożonych ofert będzie dokonana w oparciu o kryteria oceny określone w pkt VII.

2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego i uzyska największą liczbę punktów.

3. Wartość zamówienia będzie podana przez Wykonawcę kwota w PLN i obejmować będzie całkowitą wartość brutto za realizacje usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (cena na za jeden posiłek).

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

5. Jeśli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

2. Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada co najmniej roczny okres prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.

VI. Miejsce, sposób i termin składnia ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 15.00:

a) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie, ul. Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt,

b) lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@gops-nieporet.pl z tytułem „Przygotowanie, ugotowanie i dostarczenie posiłków w 2024 r.”

2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględnianie.

VII. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium Cena 100% Lp. Kryterium Znaczenie w %

1. Cena za posiłek (C) 100%

1. Cena za posiłek – waga 100,00% Cn C = ------------ x 100 x 100 % Co

gdzie: C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt

Cn - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100,00.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Rozstrzygniecie postępowania:

1. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani mailowo oraz zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej GOPS Nieporęt.

2. Oferenci, których oferta nie została wybrana, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty.

3. Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

1. Formularz cenowy (zał. Nr 1 do zapytania ofertowego).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny